Transcription – SB Canto 4

17 October 2010 Srimad Bhagavatam Canto 4 Chapter 25 Text46 His Holiness Bhakti Charu Swami sings Jaya Radha Madhava : Jaya Radha Madhava Kunj-Bihari Gopi-Jana-Vallabha, Giri-var dhari Yasoda-Nandana, Braja-jana Ranjana Yamuna-tira-vana-cari Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare, Hare. Nitai Gaura Hari Haribol Jaya Jaya Prabhupada Jaya...

Lecture Given By His Holiness Bhakti Caru Swami On 15 October 2010 In Juhu Beach Mumbai On Srimad Bhagavatam Canto 4, Chapter 25 Text 44. His Holiness Bhakti Caru Swami sings : Jaya radha-madhava kunja-bihari Gopi-jana-vallabha giri-bara-dhari Yasoda-nandana vraja-jana-ranjana Yamuna-tira-vana-cari Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama...

LECTURE BY HIS HOLINESS BHAKTI CHARU SWAMI ON SRIMAD BHAGAVATAM 04-25-16 ON 09 OCTOBER 2010. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Text 16 aham mamabhimanotthaih kama-lobhadibhir malaih vitam yada manah suddham aduhkham asukham samam aham -- I; mama -- mine; abhimana --...

LECTURE BY HIS HOLINESS BHAKTI CARU SWAMI ON SRIMAD BHAGAVATAM 04-25-15 ON 08 OCTOBER 2010. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam. Third Canto, Chapter twenty five: The Glories of Devotional Service. Text fifteen. Cetah khalv asya bandhaya                                                                                                                                                            ...

LECTURE BY HIS HOLINESS BHAKTI CARU SWAMI ON SRIMAD BHAGAVATAM 04-25-33 ON 1 OCTOBER 2010. Jaya Radha-Madhava Kunja-Vihari Gopi-Jana-Vallabha Giri-Vara-Dhari Yasoda-Nandana Braja-Jana-Ranjana Yamuna-Tira-Vana-Cari Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Jaya om visnu-pada paramahamsa parivrajakacarya astottara-sata Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada ki jaya! Ananta...